PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPO WSL
NA LATA 2014 – 2020


O projekcie

Opis sytuacji problemowej

Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia uczniów i nauczycieli SP Fundacji Elementarz w Jackowie, Siamoszycach, Podzamczu i Soli Kiczorze poprzez wdrożenie koncepcji Building Learning Power prowadzącej do wzrostu motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się, podniesienia kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz zminimalizowania trudności w uczeniu się. Cele osiągniemy poprzez Treningi Skutecznego Uczenia się, dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody. Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE) obejmiemy zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi. Zorganizowane zostaną plenery edukacyjne, festiwale nauki i koła zainteresowań. Wszyscy uczniowie objęci zostaną opieką psychologiczną. Dla prawidłowej realizacji wyposażymy pracownie przyrodnicze i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie nowo wdrażanej koncepcji BLP oraz nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 • Niskie kompetencje mat i przyr uczniów na co wskazują wyniki sprawdzianu 2016 oraz średnie końcoworocznych ocen z matematyki i przyrody
 • Małe poczucie własnej wartości. Beneficjentów cechuje słaba motywacja do nauki, brak wiary w sens uczenia się, niewystarczająco zaakcentowane postawy innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej, wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego, rozumowania i tworzenia strategii. W ankiecie „Co sprawia mi trudności w szkole?” z X. 17 r, uczniowie najczęściej wskazywali na „nieumiejętność samodzielnego
  uczenia się”; „trudności w rozwiązywaniu zadań z matematyki”; „kiedy trzeba samemu zrobić jakieś doświadczenie”. Inne
  opinie: „uczę się, bo tak trzeba” „trudno będzie mi osiągnąć sukces w przyszłości”.
  Brak opieki psychologicznej i pedagogicznej.
 • Niewystarczająca liczba zajęć wyrównawczych dla dzieci ze SPE i korekcyjno- kompensacyjnych i kół zainteresowań. Brak nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W Diagnozach wskazano przede wszystkim na pomoce, dzięki którym można
 • byłoby utworzyć pracownie przyrodnicze i matematyczne.
 • Niewystarczająca liczba szkoleń metodycznych. N-le do swoich słabych stron zaliczają brak wystarczających umiejętności pobudzania wśród uczniów motywacji do uczenia się, skutecznych metod uczenia jak się uczyć i nowoczesnych metod aktywizujących do rozwijania kompetencji mat – przyr. w szczególności opartych o metodę eksperymentu.

Realizatorzy projektu:

Fundacja „Elementarz”

„Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej”

 • Wartość projektu: 944 663,75 zł
 • Liczba szkół objętych wsparciem: 4
 • Liczba beneficjentów: xxx
 • nr wniosku: WND-RPSL.11.01.04-24-008B/18-003
 • Okres realizacji: 2019/01/01 – 2020/06/30